VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Vrijwilligersbeleid

Een goed vrijwilligersbeleid is één van de belangrijkste instrumenten voor het werven en voor het behouden van vrijwilligers. 

Vanzelfsprekend doet u er alles aan om enthousiaste vrijwilligers te vinden en te behouden. Goed vrijwilligersbeleid speelt daarbij een essentiële rol. Het maakt uw organisatie immers aantrekkelijk(er) voor potentiële vrijwilligers. Organisaties met een goed vrijwilligersbeleid slagen erin de motieven van vrijwilligers en de wensen van de organisatie bij elkaar te brengen. Daarvoor is een heldere visie nodig op wederzijdse verwachtingen.

Vrijwilligersbeleid is beleid dat binnen een organisatie wordt gevoerd met betrekking tot het inzetten van vrijwilligers, zoals de visie op vrijwilligerswerk, taken en verantwoordelijkheden, werving, motivering, scholing en begeleiding en rechtspositie van vrijwilligers.

Opstellen van een goed vrijwilligersbeleid

Een goed vrijwilligersbeleid omvat onder meer de volgende aspecten:

- Visie op werken met vrijwilligers
- Positie van de vrijwilligers
- Werving

 • functie- en taakbeschrijving
 • speciale doelgroepen / voorkeursbeleid
 • kwaliteiten / interesses benutten
 • selectie
 • introductie

- Begeleiding

 • wijze van waardering en beloning
 • functioneringsgesprekken
 • loopbaanbeleid

- Training en opleiding
- Werkomstandigheden

 • arbeidsvoorwaarden
 • arbobeleid
 • inspraak
 • wijze van maken en vastleggen van afspraken

Klachtenreglement
- Privacyreglement


Vrijwilligersbeleid geeft antwoord op de vragen die binnen de instelling leven: bij vrijwilligers, bij beroepskrachten en bij het management. Het strookt met de maatschappelijke ontwikkelingen in de sector, en dient een afspiegeling te zijn van dat wat werkelijk leeft binnen de instelling. Om binnen de organisatie of vereniging voldoende "draagvlak" te hebben voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid, is het verstandig om uw vrijwilligers hierbij te betrekken. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u één persoon als ‘trekker’ aanstellen, of kunt u een vrijwilligerspanel, een vrijwilligersraad of een vrijwilligers Ondernemingsraad instellen.


De 5 B's van het vrijwilligersbeleid

Bij het opstellen van het vrijwilligersbeleid is het belangrijk om met een aantal aspecten rekening te houden. Deze zijn samengevat in de 5 B's.

Binnenhalen

Begeleiden
Belonen
Behouden
Beëindigen

Hieronder worden deze B’s in het kort belicht en zien we dat alle B’s even belangrijk zijn, want als één ervan verwaarloosd wordt zal dat meteen gevolgen hebben voor de andere B’s:

Binnenhalen
Bij het werven van nieuwe vrijwilligers spelen vraag en aanbod een belangrijke rol. Het werven wordt gezien als het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op elkaar. Indien dat niet goed gebeurt, is de kans op teleurstellingen groot en stapt de vrijwilliger er na korte tijd toch weer uit.


Begeleiden
Om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te laten voelen in een organisatie worden deze geïntroduceerd en begeleid. De vrijwilligerscoördinator is voor een nieuwe vrijwilliger een belangrijke steun bij het vinden van de weg in de organisatie en de nieuwe functie. 

Na de introductie is de rol van de vrijwilligerscoördinator en ook van medevrijwilligers erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe vrijwilliger de functie leuk vindt, maar ook leuk blijft vinden!

Belonen (waarderen)
Belonen/waarderen is veel meer op een persoonlijke manier duidelijk maken dat de inzet van de vrijwilliger wordt gewaardeerd en dat niet (alleen) met geld. Vrijwilligers vragen dikwijls geen, of slechts een gedeeltelijke vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Belonen is meer dan het bekende schouderklopje. De wijze van waarderen heeft vooral ook te maken met de motieven waarom iemand vrijwilliger wordt.


Behouden
Het is van belang dat de vrijwilliger het werk leuk vindt en ook blijft vinden. Het is van belang dat de organisatie probeert goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft onder haar vrijwilligers.

Beëindigen 
Als iemand wil stoppen is het de kunst om goed uit elkaar te gaan en te weten waarom iemand stopt. Een ‘bedankgesprek’ met de vertrekkende vrijwilliger is een prima en noodzakelijk aandachtspunt.

Meer informatie

Asielzoekers en vrijwilligerswerk
Als je als asielzoeker vrijwilligerswerk wilt doen, gelden er bepaalde regels en voorwaarden.  Lees meer…
AVG bestendig in 7 stappen
Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig? Een 7-stappenplanOp 25 mei 2018 is de Algemene... Lees meer…
Vrijwillige inzet en verdringing van betaalde arbeid
Vrijwillige inzet is van belang voor de inwoners van de stad en voor de samenleving als geheel. Ook... Lees meer…
UWV en Vrijwilligerswerk
10 Tips voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers met een ww-uitkering.  Lees meer…
Interessante documenten
Hier vindt u een aantal documenten die u als richlijn kunt gebruiken bij functioneringsgesprekken... Lees meer…
Vrijwilligersregelingen
Hier vindt u informatie over onkosten- en reiskostenvergoeding, verzekeringen, vrijwilligerswerk en... Lees meer…
Financiele middelen
Door dreigende bezuinigingen op subsidies wordt het voor organisaties steeds belangrijker te kijken... Lees meer…
Informatie voor organisaties
De VMCA kan u ondersteunen in uw vrijwilligersbeleid. Wanneer u informatie en advies zoekt over de... Lees meer…
Contact Heeft u vragen?
T 036 534 14 04 Stel uw vraag
Vrijwilligerswerk Direct zoeken naar vrijwilligerswerk.