VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Vrijwilligersregelingen

Hier vindt u informatie over onkosten- en reiskostenvergoedingen, verzekeringen, vrijwilligerswerk doen wanneer je een uitkering hebt, giften en de verklaring omtrent gedrag.


Onkosten- en reiskostenvergoedingen 
Verzekeringen 
Uitkering en vrijwilligerswerk 
Giftenregeling 
Verklaring Omtrent Gedrag 

Onkosten- en reiskostenvergoeding
Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Als vrijwilliger is het goed om bij de organisatie na te vragen of er een onkostenregeling is.

Als vrijwilliger mag u een onkosten- en/of reiskostenvergoeding ontvangen. U krijgt vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van €170 per maand en €1.700 per jaar (bedragen per 1-1-2019).

Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor de gemaakte reis- of materiaalkosten. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt. Reist u met het openbaar vervoer dan mag u de reiskosten vergoed krijgen. U dient in dit geval wel alle vervoersbewijzen te overleggen.

  • U bent 22 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding van maximaal € 5,-- per uur, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
  • U bent jonger dan 22 jaar en u krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.


Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. 


Wanneer is de vrijwilligersvergoeding belast?
Wanneer u een vergoeding ontvangt van meer dan € 5,-- per uur (€2,75 als u jonger bent dan 22 jaar), € 170 per maand of € 1.700 per jaar. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

 


Verzekeringen

W.A.- en Ongevallenverzekering

Vrijwilligersverzekering (VNG)
Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente Almere. De gemeente heeft bij Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico's van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig.

De BasisPolis bestaat uit:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

De PlusPolis bestaat uit:
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
Klik hier voor het polisblad.

Meer informatie?

Let op:
 Wij wijzen u erop dat het een verzekering van Centraal Beheer Achmea betreft. Met alle inhoudelijke vragen over de verzekering en vragen over de dekking dient u rechtstreeks contact op te nemen met Centraal Beheer Achmea. 

Voorwaarden

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
• ongeacht hun leeftijd 
• ook bij eenmalige activiteiten 
• geen minimum aantal uren 
• ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente Almere of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd!

Uitzonderingen
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen. 
Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), niet beschouwd als vrijwilliger. Dit omdat er een persoonlijke relatie is tussen de mantelzorger en degene die verzorgd wordt. Wel voorziet deze verzekering in een beperkte dekking voor mantelzorgers (zie Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers: polisblad ), 
Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd; u hoeft zich dus niet aan te melden of een ledenlijst te overleggen. Er zijn geen kosten verbonden aan de vrijwilligersverzekering. 

Melden schade
Schade dient u als vrijwilligersorganisatie wel zelf te melden. Daarvoor kunt u het schadeformulier downloaden, invullen en vervolgens de claim digitaal sturen aan vrijwilligersverzekering@vmca.nl

De VMCA gaat bij ontvangst de gegevens na, registreert de schade, en stuurt daarna het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. 
De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de VMCA krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u vragen heeft, dient u contact op te nemen met Centraal Beheer. 
Zie ook het schadetraject vrijwilligerspolis.


Verzekering tegen Bestuursaansprakelijkheid
Bestuurders en toezichthouders kunnen ondanks hun goede bedoelingen een vergissing maken waardoor derden schade oplopen.

Voorzover de benadeelde zelf geen verzekering heeft voor de door hem/haar geleden schade en er ook geen dekking wordt verleend op een gesloten aansprakelijkheidsverzekering kan worden overwogen de bestuurder c.q. toezichthouder in persoon aan te spreken.
Het is echter de rechter die zal moeten uitmaken in hoeverre de fout aan de onbezoldigde vrijwillige bestuurder c.q. toezichthouder persoonlijk kan worden toegerekend.

Een bestuurdersaansprakelijkheidspolis voorziet in de bescherming van de privé vermogens wanneer bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het gaat dan om schade toegebracht aan anderen (incl. de rechtspersoon) als gevolg van fouten.

De dekking bestaat uit twee elementen:

  1. Het bedrag van de schadevergoeding (incl. schikking) die de bestuurder is gehouden te betalen.
  2. De kosten van verweer en advies. Dit geldt ook voor de proceskosten, tegen aanspraken van derden die ongegrond blijken.
Voor meer informatie over de verzekering tegen Bestuursaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.


Uitkering en vrijwilligerswerk

Wanneer u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, is er een aantal dingen waarmee rekening gehouden moet worden.

Vrijwilligerswerk mag u niet afhouden van betaald werk.

Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet dan ook worden gestopt wanneer u een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden voortgezet.
Als het om vrijwilligerswerk gaat dat buiten de normale werkuren (in het weekend en 's avonds) valt of als u dit vrijwilligerswerk al deed voordat u de uitkering kreeg, is er geen enkel probleem. U mag dit vrijwilligerswerk gewoon blijven doen. Gaat het om 'nieuw' vrijwilligerswerk, of breidt het werk dat u deed zich sterk uit, dan gaat de uitkeringsinstantie kijken of het om 'echt' vrijwilligerswerk gaat. Zij heeft daar een aantal regels voor opgesteld. Als u vrijwilligerswerk via de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere heeft verkregen, dan heeft u in het algemeen geen problemen met uw uitkeringsinstantie. De VMCA toetst namelijk al het vrijwilligerswerk vooraf. Deze criteria zijn nagenoeg hetzelfde als die van de uitkeringsinstanties.

Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.
Wanneer u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, kunt u het beste contact opnemen met de instelling die u een uitkering verstrekt. Op deze manier kunt u misverstanden voorkomen.
Soms vraagt uw uitkeringsinstantie een vrijwilligersverklaring waarin staat dat de activiteiten die u doet daadwerkelijk vrijwilligerswerk zijn. De VMCA toetst uw vrijwilligerswerk en kan voor u (gratis) zo'n verklaring opstellen!
Hieronder wordt kort weergeven welke wetten op vrijwilligerswerk van toepassing zijn.

Heeft u een bijstandsuitkering?
Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt bent u verplicht het (voorgenomen) vrijwilligerswerk te melden bij de sociale dienst van de gemeente.
U moet toestemming hebben van de sociale dienst om vrijwilligerswerk te mogen doen.
Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. Of de sociale dienst heeft andere mogelijkheden voor u.

Heeft u een WAO of WW uitkering?
Wanneer u een WW- of WAO-uitkering krijgt, heeft u een algemene informatieplicht bij de instelling die uw uitkering verstrekt (bijvoorbeeld het UWV).
In het algemeen geldt dat het vrijwilligerswerk nooit de kansen mag verkleinen om terug te keren naar een betaalde baan.
Voor mensen met een WW-, WAO- of bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk (willen) doen is het interessant om na te gaan welke mogelijkheden er zijn op het gebied van stimuleringspremies en onkostenvergoeding.

Giftenregeling

Mensen die hun onkosten niet willen of kunnen declareren, kunnen deze bij de fiscus aangeven als gift (IB-aangifte). Via de giftenregeling kunnen de kosten dan alsnog gedeeltelijk worden afgetrokken. Voorwaarde: de organisatie moet door de belastingdienst erkend zijn als een ‘algemeen nut beogende instelling’. Meer informatie vindt u bij de belastingdienst

Verklaring Omtrent Gedrag

De overheid heeft besloten per 1 november jl. de digitale VOG gratis te verstrekken aan vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie.    
Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van VOG’s maakt u het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u ook een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie. 

De overheid heeft besloten per 1 november 2018 de digitale VOG gratis te verstrekken aan vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie. 

Om gebruik te maken van de nieuwe regeling moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben en moet de vrijwilligers met kwetsbare mensen werken. 

Meer informatie over de nieuwe regeling:

Meer informatie

Vrijwillige inzet en verdringing van betaalde arbeid
Vrijwillige inzet is van belang voor de inwoners van de stad en voor de samenleving als geheel. Ook... Lees meer…
Regels voor Asielzoekers en vrijwilligerswerk
Als je als asielzoeker vrijwilligerswerk wilt gaan doen, gelden er bepaalde regels en... Lees meer…
Stage bij de VMCA
Ben jij de stagiair(e) HBO- Social Work (MWD, SPH, Pedagogiek), Toegepaste Psychologie of... Lees meer…
Informatie voor vrijwilligers
Persoonlijke begeleiding Wilt u graag vrijwilligerswerk doen, maar weet u nog niet wat bij u... Lees meer…